• FELSEFECİLER DERNEĞİ
  I. FELSEFE ÖĞRETMENLERİ KONGRESİ
  SONUÇ BİLDİRGESİ

  I. Felsefe Öğretmenleri Kongresi, Felsefeciler Derneği’nin girişimiyle 28-29-30 Mart tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır. Ülke çapında felsefe öğretmenlerine yapılan duyurular sonucu çeşitli illerden gelen felsefe öğretmenleri kongrede aşağıdaki konuları görüşmüştür:

  ·         Felsefe Eğitiminin Önemi

  ·         Felsefe Dersi Programı ve Kitabı

  ·         Sosyoloji Dersi Programı ve Kitabı

  ·         Psikoloji Dersi Programı ve Kitabı

  ·         Demokrasi ve İnsan hakları Dersi Programı ve Kitabı

  ·         Mantık Dersi Programı ve Kitabı

  ·         Felsefe Öğretmenliği Eğitimi

  ·         Felsefe Öğretmeni

  ·         Ders Yöntem ve Teknikleri

  ·         Felsefe Kulüpleri / Olimpiyatları

  ·         Düşünme Eğitimi

   

  Üç gün süren verimli toplantılar sonucunda, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

   

  1. Felsefe öğretmenlerinin ülke çapında biraraya gelerek ortak problemlerini tartışmasının, birlikte çözümler üretmesinin ve dayanışma içinde olmasının önemli bir ihtiyaç olduğu görülmüştür. Felsefe Öğretmenleri Kongreleri bu ihtiyacı karşılayacaktır. Kongreler her yıl yapılacak,  kongre yerleri ve ana gündemleri bir önceki kongrede belirlenecektir.

   

  1. I. Felsefe Öğretmenleri Kongresi, eğitim alanında eğitim politikalarının oluşturulmasında ve uygulamaların belirlenmesinde öğretmen katılımının hem bir hak hem de yerinde/uygulanabilir kararlar alabilmenin zorunlu bir koşulu olduğundan yola çıkarak; kongrelerin temel işlevlerinden birinin felsefe grubu dersleriyle ilgili tüm karar  süreçlerinde felsefe öğretmenlerinin etkin katılımını sağlayacak önerilerin oluşturulması, kararların alınması ve bunların hayata geçirilmesi süreçlerinin örgütlemesi olarak belirler.

   

  1. I. Felsefe Öğretmenleri Kongresi, felsefe öğretmenlerinin dayanışma içinde olmasını önemli görür. Kongrelerin önemli bir diğer işlevini, felsefe öğretmenlerinin  ders deneyimlerini, birikimlerini ve her türlü olanaklarını paylaşmasını, Felsefe Grubu dersleriyle ilgili güncel gelişmelerin ve tartışmaların izlenmesini, eğitimle ilgili yeni araç, materyal ve imkanların yaratılmasını sağlayacak çalışmaları örgütlemek; felsefe öğretmenlerinin kendilerini  güçsüz, güvensiz ve yalnız hissetmelerinin önüne geçecek dayanışma faaliyetlerini hayata geçirmek olarak belirler.

   

  1. I. Felsefe Öğretmenleri Kongresi, Talim Terbiye Kurulu tarafından Felsefe Grubu ders programlarının yeniden hazırlanmasına dönük çalışmaların yürütüldüğü söylentileri üzerine,  bu durumun yakından izlenmesini, felsefe öğretmenlerinin bilgilendirilmesini ve gerekli tartışmaların zamanında yapılmasını sağlamayı önüne koyar.  Felsefe öğretmenlerinin görüşlerinin alınmadığı ve etkin katılımının sağlanmadığı program değişikliği çalışmalarının verimsiz ve yanlış sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeker.

   

  1. Felsefe dersi ve programını değerlendiren I. Felsefe Öğretmenleri Kongresi, program konularının yoğunluğundan yola çıkarak; bazı özel okullarda okutulan “Felsefeye Giriş” veya “Kavram Bilgisi” derslerinin tüm okulların 10. Sınıflarında zorunlu ders olarak okutulması ve Kulüp faaliyetleri için bir ders saatinin ayrılması için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasını; II. Felsefe Öğretmenleri Kongresi’ne kadar öğretmenlerin yararlanabileceği bir “Felsefe Dersi Öğretmen El Kitabı / Yardımcı-Kaynak Kitap” hazırlanmasını kararlaştırmıştır.

   

  1. Sosyoloji, Psikoloji, Demokrasi ve İnsan Hakları ile Mantık  dersleri ve programlarını değerlendiren I. Felsefe Öğretmenleri Kongresi, aşağıdaki değerlendirmeleri önemli bulmuştur:

   

  Sosyoloji Dersi: Günümüz  toplumlarına ilişkin olguları ve gelişmeleri, bilimdeki farklı yaklaşımları yeterince kapsamadığı, kimi bölümlerde yer alan ideolojik belirlemelerin bilimsel bakış açısını gölgelediği,

   

  Psikoloji Dersi: Programın iki saatlik ders uygulamasına uygun olacak biçimde azaltılması, biyoloji ile ilgili konuların kapsamını daraltmak amacıyla duyu organları, algılama, bellek, bilinç, uyku ve rüya konularındaki ayrıntıların arındırılması, psikoloji bilimindeki gelişmeleri dikkate alarak ortaya çıkan yeni alt dalları, yeni yaklaşımları ve bu yaklaşımlarla ilgili olan yöntemleri kapsayacak biçimde düzenlemesi, 1980 yılından itibaren kullanılmayan “anormal davranışlar ve akıl hastalıkları” ünitesindeki sınıflamanın yenilenmesi, bilgilerin güncellenmesi, dersin daha ilgi çekici ve yaşamla bağının kurulabileceği biçimde hazırlanması, psikoloji dersinin 10 sınıflarda, özelikle TM Sınıflarında zorunlu hale getirilmesi gerektiği,

   

  Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi: Öğrencilerde insan hakları bilincini geliştirebilme işlevine yeterince sahip olmadığı, gereksiz ayrıntılara yer verildiği, güncel problemlere yer vermediği ve öğrenciyi yaşamda uygulamaya yönelik eğitmediği,

   

  Mantık Dersi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzunca bir dönemdir ihmal edildiği, hizmet içi eğitim için bile gündeme getirilmediği,  programında Mantık dersinin yaşamda rolünü gösteren ve uygulamalara ilişkin kazanım ve davranışlara yeterince yer verilmediği, Çok Değerli Mantık, Kiplik Mantığı, Özdeşlik Mantığı ile Varlık Mantığı konularının açık ve net olmadığı ve bu konulardan üniversite sınavında soruların yer almaması gerektiği.   

   

  Kongre, tartışmaların ardından II. Felsefe Öğretmenleri Kongresi’ne kadar mevcut program ve ders kitaplarının ve olası değişikliklerin  üniversitelerin ilgili bölümleri, uzmanlar  ve ilgili demokratik örgüt ve kuruluşlarla işbirliği içinde değerlendirme çalışmalarının başlatılmasına, çalışma sonuçlarının II. Felsefe Öğretmenleri Kongresi’nde değerlendirilmesine karar vermiştir.

   

  1.  İlköğretimde yer alan “Düşünme Eğitimi” dersinin zorunlu hale getirilmesi ve bu dersin felsefe öğretmenleri tarafından verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebiyle girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.

   

  1. I. Felsefe Öğretmenleri Kongresi, öğretmenlerin ders işleme yöntem ve tekniklerini değerlendirdikleri ve deneyimlerini paylaştıkları bir platform işlevi görmüştür. Bu tür çalışmaların sürekli olması gerektiği belirlenmiştir. İlk etapta bütün felsefe öğretmenlerinin üye olacağı bir e-posta grup adresinin oluşturulması ve bu adres aracılığıyla deneyim ve birikimlerin paylaşılması, sürekli bir iletişim ve haberleşme ağının örülmesi kararlaştırılmıştır.

   

  1. II. Felsefe Öğretmenleri Kongresi’nin 2009 yılı haziran ayı içinde Ankara’da toplanmasına karar verilmiştir.

   

  1. Yukarıda alınan kararların hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunma, çeşitli organizasyonlar oluşturma çalışmalarının Felsefeciler Derneği tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

  Kongre Notları

  Toz Duman İçinde Gözlük Camı Silmek

  Fotoğraflar

  Kongre Programı